Lijst van pastoors en kapelaans in Houthem


Lijst van pastoors en kapelaans in Houthem

Fons Heijnens

Het is een bekend verschijnsel, dat vaak klakkeloos gegevens geciteerd of overgenomen worden, zonder controle van de bronnen.

Enige tijd geleden kwam ik in het bezit van een bidprentje van een geestelijke en meteen viel op dat deze kapelaan geweest was in onze parochie. Dus snel maar even kijken in de lijst van pastoors en kapelaans. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat deze priester, emeritus-pastoor Alphonsus Josephus Voncken, op deze lijst ontbrak. Nieuwsgierig geworden ging ik verder zoeken. Maar op alle mij bekende lijsten van pastoors en kapelaans in Houthem ontbrak kapelaan Voncken en was er bij het overzicht van de kapelaans een onverklaarbaar gat van tien jaar tussen 1876 en 1886. Net de periode waarin Voncken kapelaan in Houthem was.

Wat was hiermee nu aan de hand? Waren er geen stukken in het parochiearchief? Was niemand opgevallen dat er een periode was waarin er in Houthem geen kapelaan was?
De inventaris van het parochiearchief leverde niets op, dus klaarblijkelijk zijn er geen archiefstukken over Voncken, want anders was deze kapelaan vast en zeker op de lijst terecht gekomen. Wel bleek na verder zoeken zijn naam voor te komen in de publicatie “Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000. “

Waarom zijn naam ontbreekt op de lijst van pastoors en kapelaans blijft voor mij een raadsel. Reden dus om nog eens verder in deze lijst te duiken, bidprentjes, doop- en begraafregisters te raadplegen en de gegevens uit de verschillende bronnen eens nader te vergelijken. Wat daarbij opviel was dat er veelvuldig verschillen waren tussen gegevens in de lijst en gegevens op de bidprentjes of in de doop- en begraafregisters. Voor zover mogelijk zijn de (genealogische) gegevens nagetrokken en gecorrigeerd.

Verder zijn gegevens van recente datum gehaald uit het documentatiesysteem van de vereniging, waarin krantenknipsels en artikelen opgenomen zijn.

Tenslotte zijn - voor zover in ons foto-archief aanwezig - foto's in deze lijst opgenomen.

Het samenstellen van deze lijst is met de grootste zorg gebeurd. Mochten er nog verbeteringen of aanvullingen op deze lijst zijn, dan houden we ons van harte aanbevolen.
Tevens zijn wij op zoek naar foto's van kapelaans en pastoors.

  Hiaten

Volgens de Vita (1) was de oudst bekende priester te Houthem Rutger, die omstreeks 1158 een H. Dienst verrichte en aanwezig was bij de wonderbare verandering van water in wijn. Het is niet duidelijk of deze priester op de lijst thuis hoort, maar voor de volledigheid vermeld ik deze priester toch maar.

In de Inventaris van het archief van het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach
(2) ontdekte ik verder een akte waarin Lenart van Pasen (3) genoemd wordt als pastoor van Meerssen en Houthem. Deze naam ontbreekt eveneens op de lijst.

En zoals hiervoor al is aangegeven ontbreekt uiteraard ook de naam van kapelaan Voncken.

Voetnoten:

1)    Vita Beati Gerlaci Eremytea
2)    Inventaris van het archief van het Norbertinessenklooster van Sint-Gerlach (Maastricht, Rijksarchief in Limburg, 1971), p. 39
3)     Akte (48, 1563), waarbij koning Philips II van Spanje de tienden te Houthem toekent aan Lenart van Pasen, pastoor van Meerssen en Houthem, tegen de aanspraken van de proost van Sint-Gerlach. N.B. Regest: Franquinet no 154 blz. 157.

Geraadpleegde bronnen:

-    P. Doppler, Lijst van pastoors in Limburg. In: Maasgouw, 30 (1908) p. 58
-    J.A.K. Haas. Inventaris van het archief van het Norbertinessenklooster te Sint Gerlach. Maastricht, Rijksarchief Limburg, 1970
-    W. van Mulken. Inventaris van de archieven van de rooms-katholiek parochie van de H. Gerlachus te Houthem 1598-ca. 1953. Houthem, 1978
-    Jos Habets, Houthem-Sint Gerlach en het adellijk vrouwenstift aldaar. In: Publications, 6 (1869), p. 59-62
-    H.J.J. Philippens. Houthems verleden, 1983, p. 150
-    A.G. Schulte en A.A.M. Warffemius. Landgoed Sint-Gerlach. Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1999
-    Jan G.C. Simonis, Zielzorgers in het Bisdom Roermond 1840-2000. Sittard Stichting Charles Beltjens, 2001
-    Documentatiesysteem van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.
-    Bidprentjesverzameling van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.
-    Fotoverzameling van de Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach.
-    Pater Joost Beemster mhm Archief Mill Hill
-    Henk Penders http://deetere.nl
-    Provincialaat Priesters van het H. Hart
-    Dhr. L.H.C. Boer.
-    Testament pastoor Petrus Oensel: LvO inv.nr. 6587.


 

 

Lijst van pastoors

 

Naam

Vicarii perpetui (pastoors te Meersen en Houthem)

Vicarii perpetui(pastoors te Houthem)

Overleden

Opmerkingen

 

 

 

 

 

Rutger

 

Ca. 1158

 

Rutger is de oudst bekende priester te Houthem. Deze verrichte omstreeks het jaar 1158 een H. dienst en was tegenwoordig bij de wonderbare verandering van water in wijn.

Opm.: ontbreekt op alle mij bekende lijsten

Wilhelmus Clericus in Marna
Waarschijnlijk dezelfde persoon als:

1182

 

 

 

Wilhelmus persona de Marna

1190

 

 

 

Fredericus investitus de Mersen

1234

 

 

 

Nicolaus de Remis (van Reims)

1271

 

 

 

Goswijn a Castro

1415 en 1423

 

 

 

Aert van Coelmont

1534 en 1535

 

 

 

Francisus de (van) Coelmont

- 1549

 

16-6-1549

 

Lenart van Pasen

Ca. 1563

 

 

Erfpastoor van Meerssen en Houthem met Jans Stas als eerste vicarus en Jan Chena als tweede.

48. Akte, waarbij koning Philips II van Spanje de tienden te Houthem toekent aan Lenart van Pasen, pastoor van Meerssen en Houthem, tegen de aanspraken van de proost van Sint-Gerlach. 1563
1 charter

N.B. Regest: Franquinet no 154 blz. 157.

Opm.: Lenart van Pasen ontbreekt op alle mij bekende lijsten als pastoor van Meerssen en Houthem.

Martinus Stercken
(Jan Merten Stercken was pastoor te Meerssen en Houthem, deken en officiaal des lands van Valkenberg)

1567 –  1610

 

 

Hij woonde in Meerssen in een huis met tuin en weide tegenover het kerkhof. In 1610 stelde hij dit ter beschikking aan Thomas Fabritius, rentmeester van de prossdij van Meerssen.
Werd op 29-5-1569 benoemd tot landdeken van Valkenburg.

Joannes Stassen

 

1567

 

 

Joannes Seven

 

1568

 

 

Houthem zelfstandige parochie 

Naam

Pastoor te Houthem

Kapelaan te Houthem

Geboren

Overleden

Bijzonderheden

 

 

 

 

 

 

Heijselmans, Jan Willem (Wilhelmus) 

1598 of vroeger – 1611

 

 

 

Mogelijk al benoemd tot pastoor in Houthem in 1587, toen Houthem een zelfstandige parochie werd. (bron: manuscript Philippens). Wellicht liet hij na zijn benoeming de kerk met een zijbeuk vergroten. Daarin werd het O.L.Vrouwe altaar geplaatst (door hem gememoreerd in zijn cijnsregister.

Resideerde te Houthem sedert 1601. Volgens Doppler benoemd in 1601.
Zijn koster in 1598 was Jan Philippens.

Vollers, Willem

(Benoemd door Jacob Castro (Jacob van  Borghe uit Amsterdam)).

benoemd op
23-6-16111625
 

 

 

1625

Pastoor Vollers begon in 1611 met het inschrijven van dopen en huwelijken in een register. 
Zijn koster in 1622 was Mees Meessen.

Baggen, Paulus

benoemd op
30 -7-16251632

 

 

 

 

Wijnants, Arnoldus

1632 –
1658

 

In Houthem geboren als zoon van Gossen Wijnants en Elise NN (getrouwd in 1585)

 

Hij was een broer van Coswijn Wijnants, advocaat en oud-oom (op 2-10-1623 getrouwd met Anna Alarts) van de bekende rijksgraaf Coswijn de Wijnants, die op 6-3-1732 in Wenen overleed.

Morëus, Joannes

benoemd op
20-11-1658
17-8-1672

 

 

Meerssen,
2-2-1691

Pastoor van Heugem vanaf
17-8-1672.
Een jaar later bevorderd tot pastoor van Meerssen. Na 19 jaar residentie te Meerssen overleden.

Borremans, Christiaan

benoemd op
17-8-1672 – 
27-3-1673

 

 

 

In 1672 was het land bezet door de ‘Franschen’.
Aanvaarde op 27-3-1673 het beneficie van de H. Geest , de tweede kapellanij en de beneficiën van de kapellen van St. Oda en van St. Antonius te Weert.

Onsel (Oensel), Petrus (Pieter)

 

benoemd op
12-8-1673 – 
24-2-1716
(geďnstalleerd op 20-8-1673)

 

Ca. 1649 geboren als oudste zoon van Willem van Oensel en Liesbeth Alofs.
Zijn vader was schatheffer van het kerspel Schimmert (1656), schepen van de hoofdbank Klimmen (1654, 1657) en leenman van het leenhof van Valkenburg (1656). Zijn vader bezat en bewoonde zijn eigen huis en hof te Klein Haasdal (1659). Zijn grootvader Petrus Oensels was luitenant-voogd van Beek.
Bron: Funs Patelski,Genealogie Oensels.

Houthem,
24-2-1716

Begraven in de kerk van Houthem.

Was kapelaan en beneficiant te Beek vóór zijn benoeming tot pastoor van Houthem.
Legde in 1673 een nieuw register aan, waarin hij dopen, huwelijken en overlijdens aantekende.
De klok voor de kerktoren van de Sint Martinuskerk in Houthem bevat het volgende jaaropschrift: reMIgIVs IVre VoCor, qVIa InDe nVtrIor = 1631. Deze gegevens zijn door pastoor Onsel opgetekend op de eerste bladzijde van het doop-, trouw- en sterfregister.

Pastoor Petrus Oensel testeerde op 29 jan. 1716, enkele dagen voor zijn overlijden, en zegelde het testament met zijn familiewapen. (Bron: testament: LvO inv.nr. 6587.) Hij wilde begraven worden op het koor van de kerk in Houthem.

Op 6-10-1673 bekleedde Matthias Hensen de functies van koster en schoolmeester.

Philippens, Joannes Arnoldus

 

benoemd op
8-5-1716  –
1752
(geďnstalleerd op 23-5-1716 door deken van der Leyen, pastoor te Nuth).

 

Houthem,
25-3-1689

Zoon van Joannis Philippens en Elisabeth Haccourt

Houthem,
2-7-1752

Ouders woonden aan de Cloosterstraat bij de poort van de abdij St. Gerlach.
Tot pastoor van Houthem benoemd op voordracht van de proosdij van Meerssen.
In 1725 was Leonardus Pricken koster.
Pastoor Joannes Arnoldus Philippens bewoonde het landhuis dat later de naam "De oude Pastorije" is gaan dragen
. Hij liet het huis in 1730 restaureren met trapgevels.

Vrëen, Wilhelmus (Willem)

19-9-1752 - 14 of 15-3-1799 (geďnstalleerd op 21-5-1753 door Martinus Meijers, landdeken van Valkenburg)

 

Beek,
25-5-1726,

(waarschijnlijk; zoon van Melchiorij Vreen en Corneliae Odekircken)

Houthem,
15-3-1799
(vlgs. Doppler: 14-3; mogelijk 11-3-1799)

Op voordracht van Philippe Crépin, proost van Meerssen, benoemd tot pastoor in Houthem.

Willem Vrëen overleed in de woning van weduwe De Saveur.
Leonard, een broer van pastoor Willem , moest vluchten omdat hij als bokkenrijder gezocht werd.

Dupont, Christianus

1800 – 
1801
(geďnstalleerd op 12-1-1801)

 

 

 

Deservitor in 1800.

Werd eind 1800 pastoor te Dilsen (B.).

Hermans, Thomas

23-8-1801
21-6-1815(geďnstalleerd op 16-10-1801)

 

Maastricht,
5-1-1766

Zoon van Andreas Thomas en Anna Petronilla Gremme

Mechelen aan de Maas,
12-6-1841

Religieus bij  de 3e orde van de H. Franciscus, genaamd Beggarden ‘Bogarden’ te Maastricht.
Trad op 11-12-1786 in in het klooster. Priester gewijd op 20-9-1788.
Pastoor te Houthem van 1801-1815.
Kantonspastoor te Mechelen aan de Maas (B.) van 21-6-1815 en overleed aldaar als deken.

de Haan, Franciscus Dominicus

benoemd augustus 1815 –  1816

 

 

Achel,
1843

Vertrok in 1816 wegens gebrek aan een woning als pastoor naar Achel.

Geuckens, J.F., pastoor van Berg (deservitor ad interim, waarnemend pastoor)

1816 – 
1817
(15 maanden)

 

 

 

 

van Pelt, Petrus Joannes

1817 – 
1835
(geďnstalleerd op 28-2-1817)

 

Maastricht, ca. 1772

Zoon van Pieter van Pelt en Maria Catharina Beerden.

Houthem,
20-1-1835
(63 jaar oud),

Begraven
23-1-1835

Was voordat hij pastoor in Houthem werd, kapelaan bij de kerk van St. Servaas in Maastricht.

Reinartz, Joannes Leonardus

benoemd op
25-1-1835  –
8-11-1836(geďnstalleerd op 26-2-1835)

26-7-1830
25-1-1835

Waubach,
23-7-1806

Tongeren (B.),
24-7-1871

Priester gewijd 19-3-1830.
Kapelaan te Houthem van
26-7-1830 tot 1835..
Pastoor te Houthem van
25-1-1835 tot 1836.
Deken van Tongeren (B.) van 21-12-1836 .
Onder zijn 35 jaren Tongeren werd de hoofdkerk van Tongeren hersteld en 17 andere kerken van het kanton hersteld of gebouwd.
Ridder van de Leopolds-orde.

Eijcken, Petrus Jacobus

12-12-1836  –
1-12-1852

 

Hamont (B.),
30-9-1807

Zoon van Arnoldus Eijcken en Henrica Joosten

Houthem,
1-12-1852

Priester gewijd te Luik op
12-8-1832, en benoemd tot kapelaan te Meerssen.
In een brief van 29 december 1847 droeg Mgr. Paredis pastoor Eijcken op zonder tegenspraak deken van Sittard te worden. De benoeming is echter niet doorgegaan.
Pastoor te Houthem tot 1852.

Haenen, Joannes

31-1-1853  –
17-4-1865

 

Genck (B.),
13-4-1812

Zoon van Antonius Egidius Hubertus Haenen (ca. 1786 -1865) en Maria Gertrudis (Agnes?) Vreijs

Houthem,
17-4-1865

Priester gewijd te ’s-Hertogenbosch op 28-5-1836.
Kapelaan te Wijk-Maastricht van 28-8-1836 tot 1853.
Pastoor te Houthem van 1853 tot 1865.

Beckers, Joannes Sigismundus (Joannes)

Benoemd op
25-6-1865  –
5-2-1893

1853
25-6-1865

Düsseldorf  (D.), 19-1-1824 (of 1821?) (Franstalig doodsbericht  en Frans- en Nederlandstalig bidprentje).

Zoon van Sigismundus Beckers en Anna Wilhelmina Mittmann

Houthem,
5-2-1893

Priester gewijd te Roermond op 19-9-1846.
Kapelaan te Hoensbroek van 26-11-1846 tot 1853(?)
Kapelaan te Melick van ….. tot 1853
Kapelaan te Houthem-St. Gerlach van 1853 tot 1865.
Pastoor te Houthem-St. Gerlach van 25-6-1865 tot 1893.

Claessens, Joannes Leonardus Mattheus (Joannes)

1893
5-9-1898

 

Weert,
28-8-1843

Zoon van Peter Jan Claessens (1808-1881) en Petronella Beelen (1813-1850)

Houthem,
5-9-1898

Priester gewijd te Roermond op 28-3-1868.
Kapelaan te Susteren, H. Amelberga van 1868 tot 1871.
Kapelaan te Maastricht, H. Mathias 1871 tot 1888.
Pastoor te Itteren van 1888 tot 1893
Pastoor te Houthem-St. Gerlach van 1893 tot 1898.

Jacobs, Joannes Petrus Hubertus (Jan Pieter Willem, roepnaam Pierre of Piet)
pastoor Jacobs

1-10-1898 – 
1-10-1903

 

Klimmen,
15-10-1850.

Zoon van Jan Willem Jacobs, landbouwer te Dolberg en Maria Elisabeth Pieters.

Heerlen,
16-2-1930

Priester gewijd te Roermond op 1-4-1876.
Kapelaan te Wyck van 1876 tot 1893.
Kapelaan te Heugem van 1-1-1894 tot 1898.
Pastoor te Houthem van 1-10-1898 tot 1-10-1903.
Pastoor te Maastricht, O.L. Vrouw van 1903 tot 1920.
Emeritus te Heerlen vanaf 1-10-1920.
Zie ook: zoekplaatjes

Beijs, Johannes Reinier (Renerus)
pastoor Beys

Benoemd op
28-9-1903
22-10-1907

 

Nederweert,
4-7-1841

Zoon van Lambert Gabriel Beijs en Anna Maria Linssen

Houthem,
22-10-1907

Jongste van 3 geestelijken uit hetzelfde gezin. Priester gewijd te Roermond op 2-4-1870.
Kapelaan te Sevenum van
30-9-1870 tot 1890.
Pastoor te Geulle van
16-9-1890 tot 1903.
Pastoor te Houthem van
27-9-1903 tot 1907.

 

 

Haenen, Eduardus Hubertus (Eduardus)
pastoor Haenen

Benoemd op
18-11-1907
3-10-1910(geďnstalleerd 20-11-1907)

 

Maastricht,
23-5-1850

Zoon van  Mathias Hubertus
Haenen en Maria Catharina Joanna Agneta van Crimpen

Weert,
11-12-1936
(St. Jansgasthuis)

Priester gewijd te Roermond op 21-3-1874.
Docent aan het Bisschoppelijk College te Roermond van
28-8-1874 tot 1884.
Kapelaan te Weert, H. Martinus van 7-6-1884 tot 1893.
Pastoor te Bunde van
23-12-1893 tot 1907.
Pastoor te Houthem van
20-11-1907 tot 1910.
Pastoor-deken te Weert,
H. Martinus van 30-9-1910 tot 1930. (wegens gezondheidsredenen eervol ontheven).
Kanunnik van het kathedraal Kapittel van het Bisdom Roermond van 15-6-1920 tot 1936.
Emeritus te Weert vanaf
1-10-1930.

Van Boven, Petrus Renerus Hubertus (Renerus) pastoor van Boven

Benoemd op
3-10-1910  – 
21-7-1926

 

Stevensweert,
30-3-1860

Zoon van Joannes Cornelius van Boven (1819-1904), bakker, organist, wet-houder (1851-1883), burge-meester (1883-1890) van Stevensweert,  en Maria Ida Elisabeth Stassen (1828-1907)

Houthem,
21-7-1926

Priester gewijd te Roermond op 29-3-1884.
Docent aan het Bisschoppelijk College te Roermond van 1884 tot 1900.
Rector Calvariënberg te Maastricht van 1900 tot 1903.
Pastoor te Eckelrade van 1903 tot 1910.
Pastoor te Houthem van 1910 tot 1926.
 

Ribbergh, Emile Edmond Jacques Hubert (Emile) pastoor Ribbergh

pastoor Ribbergh

7-11-1926  –
11-11-1940
(geďnstalleerd op 7-11-1926)

 

Well,
18-12-1873

Zoon van Pieter Hendrik Ribbergh, notaris, en Janetta Gertrudis Hubertina Jennissen

Houthem,
11-11-1940
(op bijna 67-jarige leeftijd na een langdurige ziekte)

Studeerde vanaf 1885 gymnasiale en filosofische studies te Rolduc. Na 8 jaar ging hij naar het Groot-Seminarie te Roermond.
Op
Witte Donderdag 3-4-1897 (of 26-3-1897?) werd hij op 23-jarige leeftijd priester gewijd te Roermond door mgr. Boermans.
Eerste plechtige H. Mis op
Beloken Pasen 1897 in de oude parochiekerk van Well. 
Docent te Rolduc van 1897 tot september 1926.
Studeerde Franse Taal en Letterkunde aan de universiteiten van Utrecht en Groningen.
Behaalde in december 1901 zijn B-akte M.O.
Pastoor te Houthem van

21-9-
1926 (datum benoeming) tot 1940.
Was geestelijk leider van de bedevaarten naar Lourdes en examinator LO en MO Frans.
Werd op 3-4-1937 ter gelegenheid van zijn 40-jarig priesterjubileum benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

In Houthem werd rond 1958/1959 een straat aangelegd, die naar hem werd vernoemd.
In 2006 gaf de heemkunde-vereniging een boekje uit over Houthem tijdens het pastoraat van pastoor Ribbergh, getiteld: "Houthem 1926-1940".

Riga, Maria Josephus Henricus (Henri)
pastoor Riga

pastoor Riga

Benoemd op
17-12-1940
15-11-1954
(nam eerst op 29-1-1941 i.v.m. strenge winter zijn intrede in de parochie; werd op 9-2-1941 vanwege de oorlog op sobere wijze geďnstalleerd)

 

Kelmond-Beek,
20-8-1882

Zoon van Hendricus Hubertus Riga, landbouwer en Maria Elisabeth Hubertina Heijnen

 

Houthem,
15-11-1954

 

Priester gewijd te Roermond op 4-4-1908.
Kapelaan te Neeritter van
26-9-1908 tot 1911.
Kapelaan te Berg en Terblijt van 3-10-1911 tot 1929. In die tijd was hij assistent (2e kapelaan) in Houthem.
Pastoor te Wahl- en Nyswiller van 3-10-1929 tot 1934.
Vierde zijn zilveren priesterfeest op 4-4-1933 te Wahl- en Nyswiller
Pastoor te Ulestraten van
7-9-1934 tot 1941.
Pastoor te Houthem van
17-12-1941 tot 1954.
Vierde zijn 40-jarig priesterfeest op 4-4-1948 in Houthem.

Castermans, Petrus Gerardus Franciscus (Pie)
pastoor Castermans

December 1954 – juli 1962(installatie op
23-1-1955 door deken Steegmans)

 

Maastricht,
22-9-1902

Zoon van  Gerardus Alphonsus Hubertus Castermans, ambtenaar ter gemeente-secretarie en Maria Catharina Eugenia Geelen, onderwijzeres

Maastricht,
22-1-1980

Priester gewijd te Roermond op 24-3-1928.
Eerste plechtige H. Mis op
9-4-1928 in de St. Servaaskerk te Maastricht.
Docent klassieke talen te Rolduc van 1928 tot 1954.
Pastoor te Houthem van 1954 tot 1962.
Pastoor te Roermond,
H. Geest van 1962 tot 1968.
Emeritus te Maastricht vanaf 1968.

Houben, Petrus Josephus (Pierre)
pastoor Houben

Augustus 1962
7-5-1973

 

Maastricht,
23-3-1912

Houthem,
7-5-1973

Begraven te Houthem

Priester gewijd te Roermond op 13-3-1937.
Docent te Rolduc van 1937 tot 1962
Pastoor te Houthem van 1962 tot 1973.

 

Peters, Joannes Wilhelmus (Jean)
pastoor Peters

pastoor Peters

Juni 1973 –  1982 (installatie in juli 1973)

 

Heerlen,
5-10-1916

Zoon van Jan Jacob Peters, schrijnwerker, aannemer en Maria Josephina Palmen, naaister

Cadier en Keer (Missiehuis),
4-1-2005

Begraven te Houthem

Priester gewijd te Roermond op 21-3-1942.
Eerste H. Mis 5-4-1942 Heerlerheide.
Kapelaan te Terwinselen van 1942 tot 1963.
Rector te Haanrade van 1963 tot 1973.
Pastoor te Houthem van 1973 tot 1982.
Emeritus te Welten-Heerlen vanaf 1-5-1982.
Verleende assistentie in de parochie van de H. Martinus in Welten tot 1998.
Verbleef vanaf 1998 in het Missiehuis te Cadier en Keer.

Lardinois, Alexander Johannes Hubertus (Sander)
pastoor Lardinois

pastoor Lardinois

1-6-1982 – 
1-12-1984
(Door deken L. Kirkels van Meerssen geďnstalleerd op 5-6-1982)

 

Itteren,
18-11-1926

Zoon van Jozef Hubertus Hendrikus Lardinois (Joseph) en Maria Hubertina Josephina (Josefien) Smeets

Pamplona (Spanje),
21-1-1986

Priester van H. Hart van Jezus – scj.
Ging in 1940 studeren op Saint-Marie in Schimmert, het vormingshuis van de paters Montfortanen.
Ging vervolgens naar de paters van het H. Hart in de voogdij te Heer-Maastricht.
Voor verdere studie ging hij naar de paters in Lanaken en daarna zes jaar in Leuven.
Eerste professie op 17-10-1949 te Loppem.
Priester gewijd te Leuven (B.) op 11-7-1954 door mgr. Morel.
Priester in Zaďre (Belg. Congo) van 1954 tot juni 1960, toen hij daar moest vluchten.
Op 29-12-1964 werd hij samen met 11 andere Nederlanders door huurlingen bevrijd.
Van augustus 1965 tot mei 1966 was hij kapelaan te Voorschoten.
Ging weer naar de Congo en keerde in 1975 terug naar Nederland.
Kapelaan te Berg en Terblijt van november 1976 tot
1-6-1982.
Pastoor te Houthem van
1-6-1982 tot 1-12-1984.
Per 7-10-1984 uitgetreden uit de congregatie. Kreeg medio november 1984 op eigen verzoek eervol ontslag.
In het voorjaar 1985 is hij in het huwelijk getreden met mevr. Candida Noaim Hachaim.

Keulers, Joseph Marie Hubertus Joannes Gerardus (Jos)
pastoor Keulers

pastoor Keulers

20-1-1985 – 
31-12-2005(Installatie door deken L. Kirkels van Meerssen op 20-1-1985)

 

 

Beek (L.),
15-2-1931

Zoon van André Hubert Marie (André) Keulers, drukker/uitgever, en Josephine Maria Hubertina (Fientje) Smeijsters

Maastricht,
3-7-2008.

Begraven te Houthem,
10-7-2008

Montfortaan – smm..
Trad tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog als
12-jarige in bij de paters Montfortanen.
Legde zijn eerste geloften af op 8-9-1953 in D'Hoppe (B.).
Priester gewijd te Oirschot op 8-3-1959.
Volgde  vervolgens een jaar lang een praktijkgerichte pastorale vorming bij de Franciscanen in Maastricht.
Van 1960-1961 kapelaan in Winterslag (B.)
Ca. 10 jaar weekend assistent.
Begeleidde vanaf 1961 de bedevaarten naar Lourdes, Fatima, Rome en Israël. Nam de directie over in 1977 en bleef tot 1984.
Werd in 1976 ridder van het H. Graf.
Pastoor te Houthem van 1985 tot 31-12-2005.
Administrator te Broekhem van 1992 tot 1995.
Pastoor te Broekhem van
23-5-1994 tot 31-12-2005.
Kanunnik van Kathedraal kapittel van het Bisdom Roermond vanaf 21 februari 1997.

Vierde
op 14-3-1999 zijn veertigjarig priesterjubileum.
Nam om gezondheidsredenen op 17 en 18-12-2005 afscheid van zijn parochianen van Broekhem resp. Houthem en vertrok naar het klooster van de paters Montfortanen in Vroenhof. Hij kreeg op 31 december 2005 eervol ontslag.

Burger, J.M.  (John)
pastoor Burger

 11-2-2005 (administrator  = plaatsvervangend pastoor)
Per 15-3-2006 pastoor van Houthem-St. Gerlach en Broekhem.
(Op 18-3-2006 geďnstalleerd in Broekhem, op 19-3-2006 in Houthem door deken L. Kirkels van Meerssen.)
Ontslagen in juni 2022.

 

Santa Monica (Californië, VS) 26-9-1963 

Gezin remigreerde in 1965 naar Scheveningen.

Zoon van Nicolaas Wilhelmus Josephus Burger en Cornelia Johanna Nieuwestein

 

Groot-seminarie te Rolduc.
In 1986 tot diaken gewijd.
Liep stage in Eygelshoven.
Priester gewijd op 10-10-1987 in kathedraal van Rotterdam.
Kapelaan in Roelofsarends-veen, Barendrecht en Nieuwenhagen.
Op 30-jarige leeftijd pastoor van de St. Joseph Arbeider parochie in Meerssen-West. Daar werd hij op 6-12-1992 geďnstalleerd.
Eind 1999 pastoor van de HH Monulphus en Gondulphus parochie te Berg en Terblijt.
Administrator van Houthem en Broekhem vanaf 11-2-2005.
Pastoor van cluster Berg en Terblijt, Houthem en Broekhem per 15-3-2006.
Ontslagen in juni 2022.

Dieteren, Constatijn(Constantijn Jozef Maria Christoffel)
10-7-2022
(administrator  = plaatsvervangend pastoor)
 
  Roermond,
4-9-1962

Zoon van Martin Antoine Marie Dieteren (Kerkrade 23-1-1930 - Roermond 21-4-1989) en Maria Josephina Catharina Gerarda Houbiers (Bocholtz, 12-7-1927 - Roermond, 20-2-2014)

  Priester gewijd te Roermond op 13-6-1987. Kapelaan in Echt en Elsloo (van 1987-1990).
In 1990 benoemd tot pastoor op 't Eikske in Schaesberg, gevolgd door benoemingen in 4 van de 5 parochies in Schaesberg.
In 2007 pastoor van de parochies in Haelen, Horn, Buggenum, Nunhem en Roggel, Neer en Heibloem. (Parochiecluster Kana)..
Op 22-11-2021 geďnstalleerd als pastoor van Schin op Geul. Tegelijk benoemd tot pastoor van Oud-Valkenburg en Sibbe. Tevens in solidum benoemd tot pastoor de parochie HH. Nicolaas en Barbara en O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand van Valkenburg en tot moderator van het betreffende parochiecluster.
Op 10-7-2022 benoemd tot waarnemend pastoor van de parochiecluster Berg en Terblijt, Broekhem en Houthem-St. Gerlach.

 

Lijst van kapelaans

Naam

Pastoor te Houthem

Kapelaan te Houthem

Geboren

Overleden

Bijzonderheden

 

 

 

 

 

 

Thewissen, Joannes Wijnand

 

1794 of 1798 (of vroeger) – 1800

Mheer, 
24-10-1758

Zoon van Nicolas Thewissen en Maria Elisabeth Steijns

24-9-1825

Nam tijdens de godsdienstvervolgingen in verschillende dorpen in de omtrek de zielzorg waar.
De proost van Meerssen benoemde hem al in 1798 tot pastoor van Bunde, maar hij werd daar pas op 17-11-1803 ingevoerd.

Compeers, Henricus Josephus (Jan Hendrik)

 

1801 – 1804

Maastricht,
16-3-1741

Heer,
1-8-1814

Voorheen provinciaal van de orde ‘der Bogarden’ te Maastricht.

Lintzen, Karel Joseph

 

– 4-2-1825

Ca. 1765

Houthem,
4-2-1825

Carmeliet en organist.

Reinartz, Joannes Leonardus

 

26-7-1830
25-1-1835

Waubach,
23-7-1806

Tongeren (B.),
24-7-1871

Priester gewijd 19-3-1830.
Kapelaan te Houthem van
26-7-1830 tot 1835..
Pastoor te Houthem van
25-1-1835 tot 1836.
Deken van Tongeren (B.) van 21-12-1836 .
Onder zijn 35 jaren Tongeren werd de hoofdkerk van Tongeren hersteld en 17 andere kerken van het kanton hersteld of gebouwd.
Ridder van de Leopolds-orde.

Ballings, Ludovicus 

 

1838 – 1852

Hamont (B.),
22-10-1808

Zoon van Adrianus Louis Ballings, koopman (Teut), rentenier, schepen der stad Hamont, en Anna Maria Feijen

Hamont (B.),
5-12-1879

Priester gewijd te Luik op
12-8-1834.
Kapelaan te Mechtel van 1834 tot 1839.
Kapelaan te Houthem van 1839 tot 1853.
Pastoor te Guttecoven van 1853 tot 1879.

Beckers, Joannes Sigismundus

25-6-1865 – 5-2-1893

1853 –
25-6-1865

Düsseldorf  (D.)
19-1-1821
(Franstalig doodsbericht  en Frans- en Nederlandstalig bidprentje).

Houthem,
5-2-1893

Priester gewijd te Roermond op 19-9-1846.
Kapelaan te Hoensbroek van 26-11-1846 tot 1853(?)
Kapelaan te Melick van ….. tot 1853
Kapelaan te Houthem-St. Gerlach van 1853 tot 1865.
Pastoor te Houthem-St. Gerlach van 25-6-1865 tot 1893.

Lauten, Franciscus Hubertus

 

1-10-1865 -1876

Roermond,
3-11-1825

Zoon van Willem Lauten en Joanna Jiegers

Einighausen (Limbricht),
20-5-1889

Priester gewijd te Roermond op 24-3-1855.
Kapelaan te Spaubeek van juli 1855 tot 1865.|
Kapelaan te Houthem van 1-10-1865 tot 1875.
Benoemd tot pastoor te Mesch 10-12-1875 tot 1888. Pastoor te Einighausen van juli 1888 tot 1889

Voncken, Alphonsus Josephus
 (1921)

kapelaan Voncken
 

 

23-9-1876
29-9-
1886

Schimmert (Op de Bockenhof), 
10-4-1847

Zoon van Frans Willem Voncken, landmeter, en Maria Ida Loijens.

Sittard, (ziekenhuis)
11-4-1932

Priester gewijd te Roermond op 16-3-1872 door mgr. Paredis.
Kapelaan te Echt,
H. Landricus van 30-9-1872 tot 1876.
Kapelaan te Houthem van
23-9-1876 tot 1886.
Kapelaan te Beek,
H. Martinus van 29-9-1886 tot 1891.
Pastoor te Stein, H. Martinus van 16-2-1891 tot 1897.
Pastoor te Beek, H. Martinus van 23-11-1897 tot 1924.
Emeritus te Beek vanaf
1-10-1924.

Opm.: ontbreekt op alle mij bekende lijsten.

Peters, Michaël Heinrich
(op bidprentje: Henricus Peters (van Nieuwstadt)).

 

benoemd 30-9-1886 – 4-6-1889

Nieuwstadt,
28-9-1843

Op wiewaswie.nl:
geboren te Saeffelen (D.)

Zoon van Jan Hendrik Peters en Maria Christina Cecilea Hubertina Grein

Susteren,
23-1-1901

Priester gewijd te Roermond op 25-3-1871.
Kapelaan te.Mheer van
30-9-1871 tot 1878.
Kapelaan te Beek, H. Martinus van 22-9-1878 tot 1886.
Kapelaan te Houthem van
30-9-1886 tot 1889.
Pastoor te Scheulder vanaf
4-6-1889 tot 1900.
Emeritus te Scheulder vanaf 25-10-1900

Lebens, Jan Dominicus (Johannes Dominicus)

 

oktober1889 – 1894

Munstergeleen,
12-2-1856
(op bidprentje: 20-2-1856)

Zoon van Jan Arnold Lebens, landbouwer, en Maria Sophia Hellenbrand

Maastricht,
28-2-1927
begr. Munstergeleen,
3-3-1927

 

Priester gewijd te Roermond op 10-3-1883.
Kapelaan te.Grathem van oktober 1883 tot 1889.
Kapelaan te Houthem van oktober 1889 tot 1894.
Rector te Sweikhuizen van februari 1894 tot 1903.
Pastoor te Borgharen van oktober 1903 tot 1923.
Emeritus te Maastricht vanaf 1-10-1923.

Hoho, Johannes Constant Maria Desiderius

 

maart 1894 - 1909

Mechelen-Wittem,
22-11-1863

Zoon van Hubertus Servatius Hoho en Henrica Augustina Bernardina Laasman  (Overleden Houthem 29-3-1906)

Oud-Valkenburg,
2-3-1915

Priester gewijd te Roermond op 6-4-1889.
Kapelaan te.Noorbeek van oktober 1889 tot 1894.
Kapelaan te Houthem van maart 1894 tot 1909.
Pastoor te Oud-Valkenburg van april 1909 tot 1915.
Vierde op 6-4-1914 zijn zilveren priesterfeest in Oud-Valkenburg.

Eijdems, Johannes Leonardus
kapelaan Eijdems

 

1909 – 1915

Eygelshoven,
20-9-1867

Zoon van Antoon Joseph Eijdems, landbouwer, en Anna Maria Gerardine Willems

Beek, 27-1-1937.
(Op bidprentje:
28-1-1937.) Begraven te Bunde.

Priester gewijd te Roermond op 10-3-1894.
Eerste H.Mis Eygelshoven 28-3-1894.
Docent aan het Bisschoppelijk College te Roermond van 1893 tot 1898.
Rector te Mook van 1898 tot 1900.
Kapelaan te.Maastricht, H. Servatius van 1900 tot 1909.
Kapelaan te Houthem van 1909 tot 1915.
Pastoor te Dieteren van 1915 tot 1919.
Rector te Breust van 1919 tot 1922.
Emeritus te Sittard van 1922 tot 1924.
Pastoor te Bunde van 1924 tot 1933
Emeritus te Beek vanaf 1933

Backhaus, Hendrik Hubert

 

 

1915 – 1920

Vaesrade-Nuth,
26-7-1885

Zoon van  Pieter Hendrik Backhaus, landbouwer te Vaesrade en Maria Catharina Hubertina Vrencken, huishoudster

Brunssum (ziekenhuis),
11-2-1962.
Begraven te Schinnen op 15-2-1962.

Priester gewijd te Roermond op 27-3-1909.
Kapelaan te.Ulestraten van 1909 tot 1915.
Kapelaan te Houthem van 1915 tot sept. 1920. (Was zenuwziek en werd vervangen door pater Pepels, Montfortaan. Om gezondheidsredenen werd hem ontslag verleend).
Emeritus te Heerlen en Sterksel vanaf 1920 tot 1926.
Kapelaan te Margraten van 1926 tot 1936.
Sinds 1936 rector van het Mgr. Savelbergklooster te Schinnen.

van Oppen, Julius Louis Antoine

 

1920 – 1921

Maastricht,
10-5-1882

Zoon van Jean Mathieu Eugčne van Oppen en Antoinette Gertrude Boots

Vught (concentratiekamp), 16-2-1943

Priester gewijd te Roermond op 27-3-1909.
Docent aan het Progymnasium te Venlo van 1909 tot 1920.
Kapelaan te Houthem van 1920 tot 1921.
(Bouw-)pastoor te Roermond, H. Hart van Jezus van 1921 tot 1927.
Pastoor-deken te Venlo,
H. Martinus in oktober 1927.
Onder zijn bestuur werd de grote St. Martinuskerk gerestaureerd.

Durlinger, Maria Antonius Hubertus
kapelaan Durlinger

kapelaan Durlinger

 

1-10-1921
1-10-1927

Sittard,
26-1-1894

Zoon van Peter Joseph Durlinger en Anna Catharina Leinders

Heerlen,
23-11-1947

Priester gewijd te Roermond op 16-3-1918.
Kapelaan te Melick van 1918 tot 1921.
Kapelaan te Houthem van 1921 tot 1927.
Kapelaan te.Roermond, H. Christoforus van 1927 tot 1936.
Rector te Roermond, O.L. Vrouw Munster van 1936 tot 1938.
Pastoor te Posterholt van 1938 tot 1939.
Emeritus te Waubach vanaf
1 juli 1939.
Vierde op 16-3-1943 zijn zilveren priesterfeest.

Hanöver, Herman Joseph Hubertus (Herman) kapelaan Hanöver

 

1927 – 1935

Kerkrade,
18-2-1902

Zoon van Hubert Joseph Hanöver en Maria Catharina Bemelmans

Mesch,
20-4-1962

Priester gewijd te Roermond op 2-4-1927.
Eerste plechtige H. Mis te Kerkrade op 18-4-1927.
Kapelaan te Houthem van 1927 tot 1935.
Kapelaan te Gulpen van 1935 tot 1943.
Pastoor te Mesch van 1943 tot 1962.

Van Bommel, Wilhelmus Joannes Gerardus (Wim) kapelaan van Bommel

 

medio september 1935 – medio mei 1938

Venlo,
5-2-1911

Roermond,
26-6-1993.

Begraven op het
St. Martinuskerkhof te Weert op
1-7-1993.

Priester gewijd te Roermond op 6-4-1935.
Eerste plechtige H. Mis op 21-4-1935 te Sittard-Ophoven.
Kapelaan te Houthem van 1935 tot 1938.
Kapelaan te Maastricht, H. Servatius van 1938 tot 1947.
Moderator te Geleen, Scholengemeenschap St. Michiel  van 1947 tot 1954.
Pastoor te  Maastricht, O.L. Vrouw van 1954 tot 1963.

Vierde zijn zilveren priester-jubileum op pasen 1960 te Maastricht.

Pastoor-deken  te Weert, H. Martinus van 1963 tot 1977.
Emeritus te Roermond vanaf 1977.
Assistent O.L. Vrouwe Munsterkerk te Roermond van 1977-1993.
Kanunnik van het Kathedraal Kapittel van het Bisdom Roermond van 1985 tot 1993.
Officier in de orde van Oranje-Nassau.
Ere-burger van de stad Weert.

Vliegen, Maria Johannes Hubertus  (Hubert)
kapelaan Vliegen

 

 

eind mei 1938 – 1944

Gulpen,
10-9-1907

Terwinselen,
22-4-1988

Priester gewijd te Roermond op 12-3-1932.
Eerste plechtige H. Mis op
3-4-1932 in Heerlen-St. Pancratius.
Docent te Rolduc van 1932 tot 1938.
Kapelaan te Houthem van 1938 tot 1944.
Kapelaan te Meerssen, H. Bartholomeus van 1944 tot 1950.
(Bouw-)pastoor der H. Maria Goretti parochie te Nulland-Kerkrade van 1950 tot 1959.
Vierde zilveren priesterjubileum te Kerkrade op 12-3-1957.
Pastoor te Terwinselen-Kerkrade van 1959 tot 1977.
Emeritus te Terwinselen vanaf 1977.
Gouden priesterfeest op
12-3-1982 te Kerkrade.
Onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van Amstel, Petrus Wilhelmus Jacobus (Piet)kapelaan van  Amstel

kapelaan van Amstel

 

(november)1944 – 1947

Maastricht,
29-7-1912

 

Heerlen,
12-3-1990

Priester gewijd te Roermond op 25-3-1939.
Eerste plechtige H. Mis in de Sint Servaaskerk te Maastricht op 9-4-1939.
Kapelaan te Bunde van 1939 tot 1944.
Kapelaan te Houthem van 1944 tot 1947.
Kapelaan te Sittard, H. Petrus van 1947 tot 1952.
Moderator aan L.T.S. te Sittard van 1952 tot 1962.
Pastoor te Lemiers van 1962 tot 1966.
Pastoor te Valkenburg, H. Nicolaas van 1966 tot 1979.
Emeritus pastoor te Bemelen van 1979 tot 1987.
Emeritus te Heerlen, Douvenrade vanaf 1987

Flecken, Joseph Joannes
(Jan Jozef; Sef)
kapelaan Flecken

 

1947 – 1955

Bingelrade,
19-12-1910

Heerlen,
29-12-1971

Begraven te Bingelrade op 4-1-1972.

Priester gewijd te Roermond op 6-4-1935.
Docent te Rolduc van 1935 tot 1947.
Kapelaan te Houthem van 1947 tot 1955.
Pastoor te Dieteren van 1955 tot 1968.
Rector te Mechelen, Theresiaklooster van 1968 tot 1971.

Janssen, Augustinus Maria Henricus (Guus)
kapelaan Janssen

 

1955 – 1958

Roermond,
15-3-1925

Roermond,
8-1-2011
(gecrem.
14-1-2011)

Priester gewijd te Roermond op 25-3-1950.
Docent aan het Klein Seminarie te Rolduc van 1950 tot 1955.
Kapelaan te Houthem van 1955 tot 1957.
Kapelaan te Kerensheide van 1957 tot 1968.
Moderator aan de Scholengemeenschap “Serviam” te Sittard van 1967 tot 1968.
Moderator te Hoensbroek van 1971-1972.
Uitgetreden in 1973.
Werkte in de zielzorg en de welzijnszorg.
Trouwde met Annelies Neurdenburg.

Boer, Leonardus Hermanus Cornelis (Leo)
pater de Boer

Kapelaan

1-1-1958 – 15-5-1961

Delft,
23-7-1926

Heerlen,
9-11-2009
 

Priester SS.CC.
Ging in 1938 naar het kleinseminarie van de Paters der HH. Harten in St. Oedenrode. Maakte zijn  laatste seminariejaar af in het grootseminarie van de Duitse tak van de congregatie in Simpelveld.

In sept.1944 ingetreden in de congregatie van de paters der HH Harten. Studeerde in Valkenburg 2 jaar filosofie aan het grootseminarie op de Cauberg.
Studeerde vanaf 1947 in Rome 4 jaar theologie.
Daarna bijbelwetenschap, eerst 2 jaar in Rome en 1 jaar in Jeruzalem en tenslotte nog 1 jaar in Rome om af te studeren.

Priester gewijd op
1-10-1950 door Mgr Lemmens in de St. Josephkerk te Broekhem/Valkenburg. Eerste plechtige H. Mis op 8-10-1950 in de dekenale kerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming te Gouda.
Werd na terugkeer uit Rome professor aan het grootseminarie van de kloostergemeenschap in Valkenburg.
Gaf en aantal jaren les aan het grootseminarie van de Duitse paters in Simpelveld en aan het grootseminarie van het bisdom Roermond.
Na Houthem kapelaan in de nieuwe O.L.Vrouwe parochie in Valkenburg (in noodkerk).
Daarna tot in 1968 kapelaan te Schin op Geul.

Kreeg i
n 1968 van Rome dispensatie van zijn priesterlijke en kloosterlijke verplichtingen.

Van Velzen, Carolus  (Wim) kapelaan van Velzen

kapelaan van Velzen

Kapelaan

1961 – 1966

Leimuiden,
20-12-1916

Nijmegen,
11-1-1996

Missionaris van Marianhill – cmm.
Priester gewijd te Helden-Panningen op 18-7-1948.
Kapelaan te Houthem van 1960 tot 1966.
Kapelaan te Arcen van 1966 tot 1969.
Kapelaan te Steyl van 1969 tot 1975.
Rector te Molenhoek van 1975 tot 1980.
Pastoor te Molenhoek van 1980 tot 1985

Dassen, Louis Justin Joseph (Louis)
pater Dassen

Assistent

1966 – 1968

Maastricht,
13-3-1911
 

Oosterbeek (Missiehuis Vrijland),
16-12-1987

Missionaris van Mill-Hill – mhm.
Van 1930 tot 1932 was hij student in het missiehuis in Tilburg. Na 2 jaar studie in Roosendaal vertrok hij in 1934 naar Mill Hill.
Hij werd priester gewijd te Londen op 9-7-1938 door kardinaal Hinsley.
Na zijn priesterwijding vertrok hij naar de Belgische Congo (Zaďre). In de zomer van 1960 verliet hij Zaďre om in het najaar te vertrekken naar Jesselton, thans Kota Kinabalu geheten.

In 1965 kwam hij weer terug uit de missie om in Nederland te gaan werken.

Pastor (assistent) te Houthem van 1966 tot 1968.
Conrector “Calvarieberg” Maastricht van 1968 tot 1969.
In juni 1969 vestigde hij zich in St. Jozefhuis te Arnhem.
Om gezondheidsredenen vertrok hij in april 1986 naar huize Vrijland.

Philippens, Josephus Hubertus Gerlachus (Sjef)pastoor Philippens

Assistent

1974 – 
12-3-1979

Houthem,
9-8-1912

Zoon van Joannes Josephus Philippens, winkelier en Maria Elisabeth Paulina Geuskens

Houthem,
12-3-1979

Begraven te Houthem.

Priester gewijd door mgr. Lemmens op 13-3-1937.
Met Pasen 1937 droeg hij - als eerste Houthemse wereldlijk geestelijke - zijn eerste mis op in de Gerlachuskerk.
In 1937 werd hij kapelaan in Sint Geertruid, een jaar later kapelaan in Gronsveld tot sept. 1940.
In 1940 kapelaan in Schimmert.
In 1948 kapelaan in Gulpen. In 1957 pastoor in Meers- Elsloo.
In 1965 pastoor in Eijs-Wittem.
In 1974 zag hij zich
genoodzaakt vervroegd ontslag aan te vragen en sindsdien droeg hij elke dag in Houthem zijn mis op assisteerde bij het parochiewerk.
Vierde op 13-3-1977 in Houthem zijn 40-jarig
priesterfeest
, nadat hij daar als emeritus-pastoor was teruggekeerd.

Schuffelers, René Helena Paulus (René) kapelaan Schuffelers

 

18-9-1993 –
27-8-1995

Maastricht,
1-1-1954

 

 

Priester gewijd te Roermond op 28-5-1994.
Kapelaan te Broekhem en Houthem van 18-9-1993 tot 27-8-1995.
Kapelaan te Heerlen, H. Pancratius en H. Moeder Anna van 1995 tot 1998.
Pastoor te Maastricht, H. Antonius van Padua (Nazareth) vanaf 1998. In 2003 kreeg hij
de H.-Johannes de Doperparochie in Limmel erbij.
Pastoor van de
Sint-Lambertusparochie, van de Sint-Rochusparochie en de parochie H. Gerardus -Majella te Nederweert. p
er
1-12-2007.
 

Verheggen, Rudolf Jacobus
(Ruud)
kapelaan Verheggen 

 

 

2019

 

30-9-1995 –
11-7-1999

Nederweert,
29-8-1968

 

Priester gewijd te Roermond op 5-6-1993.
Kapelaan te Ubach over Worms en Lauradorp van 1993 tot 1995.
Kapelaan te Broekhem en Houthem van 30-9-1995 tot 11-7-1999.
Met ingang van 1-8-1999 administrator van Tienray, Swolgen en Meerlo en vanaf 1-2-2001 pastoor van deze drie dorpen.
 
Hij werd op 13-10-2019 geďnstalleerd als pastoor van de parochies in Eijsden, Mariadorp en Oost-Maarland.


naar boven

© Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

Geen menu? Klik hier!