Lijst van inwoners en hun bezittingen 1665
(LvO 01.075 inventarisnummer 6601)

Transcriptie in februari 2010 door M.W. Suijkerbuijk


Extraordinaris vergaderinge gehouden den
3 Junij 1665 omme te formeren
eene lijste van alle de inwoonders
binnen dese dorpe van Houtem te
volgens aanschrijven van de Ed  Mo.
heeren van Vrijbergen ende Tre-
sorier Generael van Beverningh
[ende] sulkx ten overstaan van de
taxateurs Johan Meessen, Frans
Caldenborgh, Willem Dekkers [ende]
Matthijs Heussen.

 


Aparte lijste gemaakt van
alle de families hare hanteeringe en
neerringen binnen de banke van Houtem
op den 7e junij 1665
door ordre van hare Ed. Mo. de
heeren van Vrijbergen ende de
Thresorier Genealena Generael
van Beverningh ac ende sulkx
ten overstaan van de taxateurs
Johan Meessen, Matthijs
Heusschen, Frans Caldenborgh [ende]
Wilhelm Dekker.

Klik hier voor de originele lijst.

Hieronder treft u de transcriptie van deze lijst aan.

 

 

 

Bunder

Morgen

Roeden

Alle de lasten

keuter
 

 

nihil

Jan Pasmans huijs en hoff met weyde groot
Noch in eygedom te hebben aan leen goet vier groot roeden en 17 kleynen
De lasten affgetogen bevinden dat se niet e 

0

0

2

1

0

Jan Pasmans seght sijn huijs en hoff belast te sijn
’t geene de rentm[eeste]r Rijchard is prettenderen[de] als rentm[eeste]r van[de] Domeynen
1 kan wijns
noch belast met 150 g[u]l[den] licht gelt

keuter
nihil

Leonard Pasmans met sijn broeders huijs en hoff groot

0

0

3

Belast ‘t huijs en hoff met 50 gl;
Noch belast met 5 pinte wijn aan de Souverain

  

halffwin

Gerard Pasmans heeft in landt
3 paerden
6 koebeesten
30 schapen
noch heeft uijtgedaan 50 gl
in holl[ants] getaxeert op 400 gl

1

1

0

Belast met een vatt roggen
2 deel van vijff pinten wijn aan[de] Souverain

  

keuter

  

Jacob van der Schuijren huijs en hoff met landerijen groot
Daar onder begrepen is ontrent 5 morgen leengoet
2 koijen beesten en[de] een  rendt nihil; word getaxeert op 400 gl

2

1

3

Jacob van Schuijren seght op syn goet te hebben 198 gl en[de] een kan wyns aan[de] Souverain
Noch 3 kop roggen

 

halffwin

De schepen Andries Walthouwers huijs en hoff tuchtenaer syns goets
hebbende met landerije
Noch onder Meerssen
Noch onder Broukum
2 peerden een vullen
5 koij beesten en[de] een rent nihil
Dit goet is te seer belast en kan niet getaxeerd worden.

  

5
2
4

 

2
0
0

 

1
9
0

Andries Walthouwers is belast met 2562 gl 10 St
Noch alle de goederen syn
belast met 19 vaten roggen jaarl[ycks]erffpacht
noch elff cappuijnen
noch 3 koppen roggen kop saets

 
keuterse

Catharina Sleijpen wed. hebben[de] huijs en hoff met landerijen groot
een koij beest nihil

 
1

 
1

 
0

Belast met 4[?] vat en 1 kop roggen en[de] eenen cappuijn aan ’t Clooster van St. Geerlagh
noch capitael           200 gl.

 
keuter

Peum Crets hebbende huijs ende hoff met
een koij beest nihil

 
0

 
2

 
1

 
Belast met 50 gl capitael

  

keuterse

Maria Sebellen de weduwe van Jan Lambrights hebbende huijs en hoff met landerijen groot
noch onder Ulestraten
die onder dese banke gelegen sijn
2 koije neesten nihil

 

1
0

 

3
2

 

1
2

Belast met - - - - - - - - - - - - -  450 gl cap[itael]Noch eenen cappuijn
Noch belast het goet onder
Ulestraten met 1 vatt roggen

  

nihil

Hendrik Cuijpers wonen[de] tot Meersen hebbende onder dese bank dat bij Peum Crets gebruijkt wordt 

 

 0

 

 0

 

3

 

  

 

keuter

Willem Cangen hebbende huijs en hoff met landerijen onder dese banke
onder Meerssen
noch van Goossen Vollers ter hellicht
noch een peert
een koe beest;
kan niet getaxeert worden 

 

1

0

 

0

1

 

9

4

Belast met ontrent duysent gl aan  diverse
Luijdens
Noch 3 kannen wijns aan[den] Souverain

 
 

eijgenaer

Pieter Pasmans de oude hebben[de] huijs en hoff met vier bunder leen 2 bunder 2 morgen een groot roede laat
Noch 3 morgen die hij heeft van[de] h[ee]r van Beul
Word gestelt op    1000 gl

 

 
6

0

 

 

3

 

 

0

Het goet van Pieter Pasmans is belast met 11 kan wijns aan[den] Souverain
Noch is syn goet belast met sestigh gl
capitaels segge                     60
noch 4 vatten roggen eenen kop
noch anderhalve kop saats aan[de] kerk van Houtem

 

 eijgenaerse

De weduwe Jan Vaanssen hebbende huijs en hoff met landerijen onder Houtem groot
Noch onder Houtem leengoet
Onder Meerssen
                    500 gl

 

6
1
2

 

3
0
0

 

0
5

Belast met erffpacht 21 vatt roggen
kop, noch 4 kannen wijns,
noch 3 cappuijn
noch 9 penningen jaarl[icks] en[de] 2 keuren

 

Leonard Pauwels wonen[de] tot Amstenrade heeft huijs en hoff alhier

 

 

 

 

 

 keuter

Herman Laven hebben[de] huijs en hoff met landerijen groot
2 koijen
noch tot Alden Valkenburgh huijs  [ende] weij groot
alle lasten affgetogen blijft noch
                      900 gl

 

0

 

2

 

9

Belast met 3 kop saets aan het Clooster van St. Geerlagh
Noch 3 cappuijnen noch 3/3 deel van eenen cappoun
Aan[de] kerck van Houtem vatt roggen 2 kappuijn en[de] eenen schell[ing]

 
rademaker


nihil

Geurts Spies hebbende onder dese banke daarvan  drij morgen leen
2 peerden
4 koijen
noch in gebruijk off in pacht

 
1

1

 

0

 

0

Belast met 50 gl capitaels; 

Belast met een keur en[de] eenen golt gl
met een vatt rogge noch eenen cappuyn
en[de] een halff rookhen noch met 3 kop roggen

 
cleermaker
 

nihil

Geurt Driessens hebbende onder dese banke
Ende sijne swager Lens Crombagh wonen[de] tot Bergh ook]
noch heeft Driessen voor[eyt] noch 2 koijen 

 

1

 

2


0

Dese beyde partijen syn belast jaarl[icks] met 4 vatten roggen 1 pint wijns aan[de] Souverain 1 cappuijn
Noch belast sijnde met 37 gl 10 St Capitaele

 
brouwer en
tapper

Matthijs Caldenborgh hebbende huijs en hoff met landerijen groot sijnde soo weyde als land
2 peerden; 4 koijen
De lasten affgetogen blijft 600 gl
                                       1000 gl

  

4

  

1

 

1

Belast ’t goet van Matthijs Caldenborgh jaarl[ycks] met 13 vaten roggen
Noch seght de interest te geven van
425 gl licht gelt

keuter 

nihil

Jan Jacobs huijs en hoff met 19 groot roede soo weyde als land
2 koijen en twee runderen

 
0

 
2


9

Belast met  620 gl licht gelt

weduwe

Anna Kuijken[?] weduwe wone[nde] bij haar dochter seght onder dese banke te hebben aan land

  

0

  

2

  

2

Belast met 4 vaten en drij koppen roggen jaarlijkx
Noch vijfftigh gl capitael

 
keuter

nihil

Ernen Schroorders als gebruijker van huijs en hoff van syn vader met huijs hoff en weijde groot sijnde
Een koije

  

1

  

3

  

1

De laste capitael       270 gl
Noch aan ’t Convent van St Geerlagh
6 vatt rogge en 4 cappuijnen
noch 21 gl capitaal

 
cuijper
gewesene
koster

Matthijs Beussen huijs en hoff met landerijen groot
Daar van 2 morgen onder Meersen gelegen sijn,    nihil

 
1

 
0

 
3

Huijs en hoff met de weyde is belast met 6 vatten en een derde part van 2 vaten roggen met noch een derde part van 2 kannen wijns
Noch de interest van    300 gl

 
brouwer
en tapper

Pieter Haccourt huijs en hoff
Weyde met landerijen groot
Leengoet
4 koijen daar voor de weijde moet
huijren,
word getaxeert          600 gl

 
1
1

3
9
1

7
1
1

Belast met een capitael van         500 gl 

noch een drij vatt roggen jaarl[ijks]
eenen ggl [goudgulden]

  

halffwin

Willem Stassen, huijs en hoff met landerijen soo weyde als land
leengoet
2 peerden; 5 koijen
alle lasten affgetogen blijft noch
                   600 gl holl[ants]

 
4
0

 
1
3

 
3
2

Belast aan ’t convent van St. Geerlagh 12 vatt roggen noch 4 cappuijnen
noch een capitael van 410 gl

 
keuter
nihil

Willem Lammerschott seght onder dese bank te hebben
3 koij beesten

 
1


0


0

Belast aan het convent van St Geerlagh
met 3 vaten roggen jaarl[yks]
noch in capitael         300 gl

 
keuter
nihil

Nicolaes Leonarts huijs en hoff met landerijen groot ontrent
2 koijen

 
1


3

 
0

Belast aan ’t convent van St. Geerlagh
2 vatt roggen jaarl[yks]
aan St. Antonis 2 vatt eenen kop roggen
Houb Cloopt vatt en rookhen, ende
eenen keur tot Bergh
1 capuijn aan ’t clooster voors[eyd]
noch een capitaal van             ------- 438 gl

behoeftige weduwe

De weduwe Jan Sleijpen huijs en hooff groot met de weijde
Noch een koo[ye] daarvoor de weyde moet huiren

 
10

 
0


3

Belast huijs en hoff van de wed[uwe] Jan Sleijpen met een capitael van               ------- 100 gl

 
cuijper

nihil

Nijst Vreen, huijs en hoff als toogtenaar groot synde
2 koije daar voor de weyde geheurt sijn

 
0


0

 
2

Belast aan ’t clooster van St. Geerlagh met een eenen keur [ende] noch andere lasten sonder te weeten quantiteit.

 
keuter
nihil

Jan Engels huijs en hoff met
landerijen groot
2 koijen waar voor de weijde moet huijren 

 
0

 
2

 
3

Belast jaarlijkx dit goet met 7 koppen roggen off daarontrent
noch een capitael van       --------- 400 gl
aan ’t convent van St. Geerlagh 2 cappuijnen en eenen keur

 
keuterse

nihil

Lysbet Bovij wed[uwe] hebbende huijs en hoff met landerijen
een koij sonder daar voor weyde te hebben


0


3

 
2

Belast aan ’t convent 5 vatt en eenen kop roggen
noch hondert gl capitael

 
keuter
nihil

Jan Crets huijs en hoff met weijde en landerijen
2 koijen


1


2

 
4

Belast aan ’t convent van St Geerlagh met 8 vaten roggen met noch andere prettensien hem onkenbaar

 
keuter
nihil

Dreis Sijben hebbende huijs en hoff met weijde groot
Een koij sonder eenige weyde daar voor te hebben

 
0


0


2

 

 
tochtenaer

Jan Meessen schepen alhier seght te hebben huijs en hoff met landerijen
6 koije beesten
word getaxeert op  -------500 gl

 

3

 

1

 

0

Belast met ontrent de 3 vaten roggen jaarl[ykx] erffpacht,

 
halffwin
met een peert

Willem Schroorders huijs en hoff met landerijen samen groot
een peert; 3 koijen
word getaxeert op  ---- 850 gl

 
4


1

 
3

Belast jaarlijx

dagelijxsen arbeijder nihil

Jan Thijssen, huijs en hoff weijde en land groot
een koij

 
0

 
2


0

Belast met een capitael van 30 gl
noch belast jaarlijcx ontrent 3 vaten
1 kop roggen

  

brouwer ende tapper

De schepen Gerardt Croon hebbende huijs en hoff met weyde en landerijen groot
Leengoet gelegen ingen hout
3 koije daar voor weijde gepacht hebben[de]
word getaxeert op   ----- 600 gl

  

1
0

  

1
3

  

2
1

Belast huijs en hoff met de landerijen samen met 6 vatt 2 kop roggen jaarl[ijcx]erffpacht als mede eenen keur,

 
halffwin van sijn eyge goet

Frans Caldenborgh hebbende huijs en hoff met weijde en[de] landerijen groot sijnde
Leengoet
2 peerden; 
6 koij beesten
Word getaxeerd op   -- 1100 gl

 

7
0

 

2
3

 

0
1

Belast met een capitael van 750 [gl] 0 [St]
Noch aan het clooster  --- 3 vat roggen en dreij cappuijn,
Aan de kerck van Houtem een malder roggen met noch 2 molsters rupsaet

 

weduwe

De weduwe Lins Nelissen huijs en hoff met landerijen
Een peert
2 koe beesten
word getaxeerd op  ---- 750 gl

 
5

 
2


0

Belast met een capitael  van 600 gl
noch in pacht 3 vaten roggen jaarl[ijcx]

 

brouwer

Jan Roebroek wonende bij sijn moeder de wed[uwe] Lins Nelissen heeft in landerijen
1 peert
2 koijen
word getaxeert op  ----- 500 gl

  

2

  

2

  

0

 

hoeffsmith

nihil

Frans Kelleners hebbende huijs en hoff in dese banke
2 koijen

 
0

 
1


4

 

halffwin

nihil

Willem Habets heurling van Griet[?] Dams[?] huijs en hoff groot
2 peerden
2 koije beesten daar voor de weijde gehuurt hebben[de]

 
10


2

 
0

 

keuter
dagel[yks] arbeyder

Werner Roosen, huijs en hoff groot 

nihil

0

2

0

Belast met een capitael van --------200 gl
met noch een malder rogge
jaarl[yxs] aan ’t convent van St. Geerlagh

 
keuter

nihil

Nelis van Clermont buijtenlants huijs en hoff met landerije en weijde samen
3 koebeesten

  

1

 

3

  

0

Belast met een capitael jaarlijkx van  ---- 500 gl
Huijs en hoff belast met 6 vatt roggen aan ’t convent van St. Geerlagh cappuijn

 
keuterse

nihil

De weduwe Nijst Vreen heeft huijs en hoff met landerijen groot sijnde 1 buijnder 6 groot roeden
Noch 2 koijen

 

 

 

Belast met 7 vatt roggen aen het cloester van St Gerlach

jonge dochter
nihil

Jenneken Joosten hebben[de] huijs en hoff soo weijde als land groot
1 koij

 
1

 
0


1

Belast met 2 vatt roggen aan ’t Gasthuys van Valkenborgh
noch 2 cappuijnen

  

halffwin

Matthijs Knubben, hebbende huijs en hoff soo weijde als landerijen groot
2 peerden;
6 koijen
tafwaar
belast getaxeerd -- op 500 gl 

  

9

  

3

  

1

Belast met een capitaal van 1000 gl
Noch 2 vatt en eenen kop roggen jaarl[ijkx],
2 cappuijn aan[den] Souverain

 
weduwe

nihil

De weduwe Nelis Corvers huijs en hoff met landerijen groot synde
2 koijen daar voor hebbe motte weijde huijren 

 
10

 
3

 
0

Belast met 50 gl  rentgelt,
noch 2 vatt roggen en[de] 4 cappuijnen aande h[ee]r van Beusdal jaarl[ijkx]

 
keuter

nihil

Willem Knubben huijs en hoff met landerijen groot samen
3 koijen daar toe moet weijde huijren

 
0

 
1

 

 

 
keuter

nihil

Hendrik Cleuter off de wed[uwe] Pirongh hebbende huijs en hoff, soo land en weijde
2 koe beesten

  

2

  

3

  

0

Belast met een capitael van
40 pattakons        -------- 60 gl
noch 12 vaten erffpacht rogge, 7 cappuijnen, negen Culse halders

 

nihil

D’erffg[e]n[aemen] Maij Vreen huijs en hoff met weijde groot
een koij


0

 
0


9

Belast met hondert gl capitaels
1 vatt roggen jaarl[ycx]

 
nihil

Andries Qeijsen schutbode he tochtenaar van huijs en hoff met landerijen groot

  

1

  

3

  

2

Belast met een capitaal van  ------ 250 gl
noch 3 vatt roggen aan t convent van St. Geerlagh
noch 3 koppen raapsaats [ende] vatt roggen aan[de] kerk van Houtem

 
weduwe

nihil

De weduwe Reijner Sleijpen huijs en hoff groot synde
Twee peerden
3 koe beesten

 
2

 
2


3

Belast met een capitael van  ------ 400 gl
noch 10 vatt roggen aan ’t Gasthuys tot Valkenburgh

weduwe sijn binde vrouw
nihil

Beel Braggaar huijs en hoff met landerijen groot


0

 
1

 
9

Belast met 10 vatt roggen aan ’t Gasthuys tot Valkenborgh

 
weduwe
nihil

De weduwe Jan Kornip de helfft van huijs en hoff met landerijen samen
een koe beest

 
0


2

 
0

Belast met een capitaal van  ---------200 gl
Noch 1 kop roggen een een molster saat.

  

Lemmen Braggaar nu Matthijs Hamers[?]

 

 

 

 

keuter

nihil

Matthijs Steentiens hebben[de] huijs en hoff met wey en land groot
een koe beest

 
1

 
3


0

Belast met een capitael van
vier hondert gl   -------------------- 400 gl

 

halffwin

Jan Sleijpen hebbende huijs en hoff met syne landerijen samen groot
2 peerden
4 koijen
29 schapen
Word getaxeerd op  ------  900 gl


7

 
1

 
1

Belast met een capitael van  ---- 1000 gl
noch 28 vaten erffpachts in roggen

 
keuter
nihil

Hendrik Dueisens, huijs en hoff met landerijen samen
een koe beest

 
10


3


0

Belast met 2 vatten pachts synde rogge

 

Vilt

 

 

 

 

 
leis tapper
nihil

Leij Creijen huijs en hoff met landeriejen groot
een koe beest

 
0

 
1


0

Belast met 50 gl en twee vatt roggen

 
keuter
nihil

Jan Schepers huijs en hoff met landerijen groot
een koe beest

 
0

 
3


2

Belast met een capitael van hondert gl jaarlijkxs
noch 1 kop reupsaat
noch de rente van ------ 80 gl

 

nihil

Peeter Schepers huijs ende hoff groot sijnde 7 groot roede
Noch 2 koije beesten waer voor hij de weyde heuren moet

 
0


1


2

Belast met een capitael van ------ 80 gl

 
keuter
nihil

Jan Jacobs heeft huijs en hoff groot synde
noch 3 koije beesten


1

 
2

 
0

Belast synde huijs en[de]
hoff aen vande Steijn ------------250 gl
en[de] twee hondert guldens
aen Alet Ploumen ergo -------200 – 0 -

 
nihil

Gerken Jansen hebbende huijs en[de] hoff tot Velt woenende onder Sib – 2 morgen een roede

 

 

 

Belast synde huijs en[de] hoff aen Alet Ploumen met een capitaele somme van ----- 300 gl [gb?]
noch aen het gasthuijs tot Valckenborgh 4 kop roggen
noch 1 vat roggen aen[de] vroghmis altaer tot Valckenb[orgh]
met noch 5 moelsters aen ’t clooster van St. Geerlagh

 

Goessen Janssen woenende onder de heerlijcheyt van Bergh heeft onder dese Banke van Houthem huijs en[de] hoff met landerijen 5 buijnders
Noch 1 buijnder, 1 morgen 1 roije in het Coninxwinkel leen
Word getaxeert op ------ 1000 gl

 
 

 

6


 

 

1

 
 

 

1

Belast sijnde huijs en hoff met drij vatt roggen aen het convent van St. Gerlach
Noch 1 vat aende pastorije tot Valckenborgh
Noch een vat aen het gasthuijs aldaer
Met noch ---- 200 gl capitael

Memorie genoemen van de
goederen by Lenart
Pouwels aengebrogt
op den 5 junij 1665.


            Ierstelijck verclaert de voors[eyde] Pouwels
in togt te hebben huijs ende hoeft gelegen
onder de banq Houthem groot synde
twee buijnder veerthien roeden.
            Item noch vierthien roeden leengoet.
                        Volghten de lasten
van den selven Pouwels
daer op staende.
            Inden iersten drije hondert ende thien
guldens capitael van alwelke somme
            openstaet eenen dertigh guldens
verloopen interest;
            daarenboven noch vierthien vaet roggen
jaerlixen erffpacht beneffens vier
            capuijnen ende eenen halven.
___________


naar boven

Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach

geen menu, klik hier